Skippaa
📽️ Tilaa ilmainen valmennus uusasiakashankintaan klikkaamalla tästä
📽️ Tilaa ilmainen valmennus uusasiakashankintaan klikkaamalla tästä
Kuinka yrittäjä löytää uusia asiakkaita myynnin ja markkinoinnin avulla?

Kuinka yrittäjä löytää uusia asiakkaita myynnin ja markkinoinnin avulla?

Yrittäjänä on ehdottoman tärkeää löytää jatkuvasti uusia asiakkaita verkosta liiketoimintasi jatkuvuuden varmistamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia tapoja ja strategioita, joita voit hyödyntää uusien asiakkaiden hankkimisessa. 


Mikä on myynnin ja markkinoinnin merkitys yritykselle?

 

Asiakashankinta tarkoittaa uusien asiakkaiden hankkimista verkosta yrityksesi liiketoimintaan. Se on olennainen osa yrityksen menestystä, koska ilman asiakkaita yritykselle ei tule myyntiä. Yritys voi saada lisää asiakkaita monin eri tavoin, hyödyntämällä erilaisia markkinointi- myyntistrategioita. Esimerkiksi nykyisten asiakkaiden referenssejä hyödyntämällä voidaan luoda mielenkiintoa herättävää sisältöä, jonka kautta voidaan saada kiinnostuneiden henkilöiden yhteydenottoja.


Yrityksen on tärkeää panostaa asiakashankintaan ja löytää keinoja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi markkinointikampanjoiden, mainonnan, sosiaalisen median, tapahtumien ja viestinnän kautta. Myös asiakaspalvelulla ja laadukkailla tuotteilla tai palveluilla voi olla suuri merkitys asiakashankinnassa.

On tärkeää ymmärtää asiakkaita ja heidän tarpeitaan, jotta voidaan luoda houkuttelevia tarjouksia ja kohdistaa markkinointiviestintää oikealle kohderyhmälle. Samalla yrittäjänä on tärkeää pitää huolta nykyisistä asiakkaistasi, jotta he suosittelevat yritystäsi eteenpäin ja palaavat itsekin uudelleen asiakkaiksi.

Asiakashankinta on siis jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa panostusta ja kehittämistä. Yrittäjänä on tärkeää seurata ja analysoida asiakashankinnan tuloksia, jotta voidaan kehittää tehokkaampia strategioita ja parantaa liiketoiminnan tuloksia yritykselle.

 

Mihin perustuu tehokas asiakashankinta, joka tavoittaa potentiaaliset asiakkaasi?

 

Tehokas asiakashankinta vaatii hyvin suunnitellun strategian ja sen perusteella toimimista saadaksesi lisää asiakkaita. Monesti yrittäjänä on tärkeää keskittyä strategian rakentamiseen ja ennen kaikkea sen systemaattiseen ja pitkäaikaiseen toteuttamiseen asiakasmäärän lisäämiseksi. Tämä vaatii kokonaisen markkinointi- ja myyntiprosessin rakentamisen, jossa on selkeät toimintatavat, mittarit mittaamassa toiminnan tehokkuutta ja valmius johtaa tavoitteiden saavuttamista. Vain näin voidaan toteuttaa uusasiakashankintaa tavalla, jota pystytään mittamaan, optimoimaan ja johtamaan. Näin päätökset pohjautuvat dataan ja lukuihin, tunteiden ja "musta tuntuu" -tyylisen päätöksenteon sijaan.

✅ Ensimmäinen askel tehokkaassa asiakashankinnassa on kohderyhmän määrittely, jotta voidaan löytää asiakkaita tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on tiedettävä tarkalleen, millaiset asiakkaat ovat potentiaalisia ja kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista. Tämä edellyttää syvällistä markkinatutkimusta ja asiakasanalyysiä. Tämän tiedon pohjalta on järkevää myös varmistaa, että myytävä palvelu todella vastaa olemassa olevaan kysyntään. Vielä tarkemmin - palvelun täytyy vastata markkinassa olemassa olevan ongelman ratkaisuun erinomaisella tavalla.

✅ Toiseksi on tärkeää luoda houkutteleva tarjous, joka erottuu kilpailijoista. Vastoin yleistä käsitystä, tarjous ei aina tarkoita vain palvelun hintaa - sen sijaan houkutteleva tarjous pitää sisällään selkeän lupauksen toimitettavasta muutoksesta. Se kertoo missä ajassa ongelma ratkaistaan, millä tavalla, kenelle se sopii, kenelle se ei sovi, mikä on takuu ongelman ratkaisusta palvelun avulla ja miten työskentely etenee. Lisäksi houkuttelevassa tarjouksessa on eritelty muut vaihtoehdot, joita markkinassa on tarjolla. Tällöin esitettävä ratkaisu ja sen hinta voidaan ankkuroida valmiiksi ostajalle, jotta hän näkee selkeämmin, miten palvelu erottuu kilpailijoista. Lopuksi on tärkeää esittää selkeällä tavalla miten palvelu maksetaan. Houkutteleva tarjous siis kiteyttää, miten ongelma ratkaistaan. 

✅ Kolmanneksi, kun kohderyhmä on selkeä ja palvelusta on rakennettu houkutteleva tarjous, siirrytään valitsemaan oikeat markkinointikanavat, jotka tavoittavat kohderyhmän tehokkaasti. Näitä voi olla esimerkiksi sosiaalinen media (maksetut mainokset & orgaaninen näkyvyys), sähköpostimarkkinointi, hakukonemarkkinointi tai PR:n tekeminen. Tärkeintä on valita kanava, jossa saadaan tavoitettua kustannustehokkaasti ja mielellään automatisoidusti kiinnostuneiden henkilöiden etsintä, jotta myyjillä jää resursseja vain kiinnostuneiden henkilöiden kanssa keskustelemiseen.

On tärkeää jatkuvasti seurata ja mitata jokaisen markkinointikanavan tehokkuutta ja tehdä tarvittaessa muutoksia strategiaan. Vaikka monikanavaisuus on aina kaikista tehokkain tapa tavoittaa kiinnostuneita henkilöitä, usein kannattaa aloittaa alkuun vain yhdestä kanavasta ja keskittyä kunnolla siihen, ennen kuin laajennetaan seuraavaan kanaviin.

Monikanavaisuus on kuitenkin erityisen hyödyllistä ja tavoiteltavaa, koska nykyajan digimarkkinoinnissa asiakkaan ostopolku on usein hyvin risteävä - vaikka ensimmäinen kontaktointi tapahtuisi sähköpostilla, voi asiakas eksyä kotisivuille lukemaan lisää tietoa ja lopulta nähtyään mainoksen sosiaalisessa mediassa, ohjautua eteenpäin tapaamiseen.

Tällöin jokainen kanava on ollut osallisena henkilön kuljettamisessa myyntiputkessa eteenpäin. Tällöin voi olla vaikea mitata 100% tarkkuudella vain yhden kanavan tehokkuutta. Yhden kanavan tehokkuuden sijaan, usein toimivin tapa on tarkastella kokonaisuutta.

✅ Neljänneksi on tärkeää luoda systemaattinen myyntiprosessi, joka johtaa potentiaalisten asiakkaiden muuttumiseen maksaviksi asiakkaiksi. Tähän voi kuulua esimerkiksi myyntiputken rakentaminen, jossa potentiaaliset asiakkaat ohjataan lämpimiksi liideiksi ja lopulta asiakkaiksi. Tämä helpottaa myynnin työtä huomattavasti, kun myynnin rajalliset resurssit käytetään vain kiinnostuneiden henkilöiden kanssa keskusteluun. Erityisen paljon myyntiä edesauttaa asiakasymmärrys - kun potentiaalisesta asiakkaasta ymmärretään tehdyn markkinatutkimuksen avulla riittävästi ja samaan aikaan houkutteleva tarjous on varmistettu vastaamaan ongelman ratkaisuun, on ostopäätös huomattavasti helpompi tehdä.

✅ Viides, ja ehkä tärkein kohta, on jatkuva mittaaminen, optimoiminen ja johtaminen. Parhaimmatkin markkinointi- ja myyntiprosessit ovat alkuun vain valistuneita arvauksia siitä, mitkä voisivat toimia. Vain jatkuvalla kehittämisellä voidaan varmistaa tuloksien kasvaminen ajan myötä. Markkinatilanteet muuttuvat jatkuvasti, jolloin mitä nopeammin markkinasta saatava arvokas tieto saadaan ohjattua yrityksen markkinointi- ja myyntiprosesseihin, sitä turvallisempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa tehdään.

👉 Yhteenvetona tehokas asiakashankinta vaatii siis tarkkaa suunnittelua, oikeiden markkinointikanavien valintaa, systemaattista markkinointi- ja myyntiprosessia ja jatkuvaa kehittämistä. 

 

Millaisia asiakashankinnan menetelmiä on olemassa?

 

Markkinointi erotellaan usein inbound- ja outbound-strategiaksi. Tällä tarkoitetaan sitä, miten markkinoinnilla pyritään hankkimaan asiakkaita ja luomaan myyntiä.

➡️ Inbound-markkinointi keskittyy houkuttelemaan asiakkaita yrityksen luokse tarjoamalla heille arvokasta ja relevanttia sisältöä. Tavoitteena on herättää kiinnostusta ja luoda pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin. Tässä strategiassa käytetään esimerkiksi sisältömarkkinointia, hakukoneoptimointia ja sosiaalisen median markkinointia. Tätä nimitetään usein sisäänpäinsuuntautuvana markkinointina.

⬅️ Outbound-markkinointi puolestaan tarkoittaa aktiivista markkinointia, jossa yritys lähettää viestejä tai mainoksia suoraan potentiaalisille asiakkaille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi suoramarkkinoinnin, perinteisen mainonnan tai kylmäsoittojen avulla. Tätä nimitetään usein ulospäinsuuntautuvana markkinointina.

Inbound- ja outbound-strategioiden käyttö riippuu yrityksen brändistä, asiakaskunnasta ja myyntitavoitteista. Monilla yrityksillä onkin yhdistelmä näistä kahdesta strategiasta, jotta ne voivat tavoittaa asiakkaat monin eri tavoin. 

Miten erottua kilpailijoista ja saada uusia asiakkaita?

Erottuminen edellyttää usein innovatiivisuutta ja uudenlaista ajattelua. Se voi olla erinomainen tapa hankkia uusia asiakkaita. On tärkeää ymmärtää olemassa olevaa markkinaa - mikä ongelma markkinassa on, joka halutaan ratkaista ja minkälaisia olemassa olevia palveluita markkinassa on tarjolla ongelman ratkaisemiseksi. 

Innovatiivinen ajattelu auttaa löytämään uusia tapoja tuoda arvoa asiakkaille ja erottua kilpailijoista. Se voi vaatia rohkeutta ja valmiutta kokeilla uusia lähestymistapoja. Esimerkiksi, voit kehittää uudenlaisen tuotteen tai palvelun, joka vastaa markkinan tarpeisiin tai tarjota palveluita eri tavalla kuin perinteiset kilpailijat. Tämä voi parhaimmillaan jopa luoda kokonaan uutta kysyntään markkinaan, jossa ongelma on olemassa, mutta johon ei aikaisemmin ole ollut tarjolla sopivaa palvelua.

On myös tärkeää tunnistaa, millaisia asiakkaita halutaan tavoittaa ja mitkä ovat heidän tarpeensa. Tämä voi auttaa löytämään oman niche-markkinan (erityisen tarkasti rajatun kohderyhmän), jossa pystytään tarjoamaan ainutlaatuisia ratkaisuja.

🏆 Kun pystyt tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja ja erottumaan kilpailijoista, voit houkutella uusia asiakkaita ja luoda vahvan kilpailuedun. Tämän vuoksi innovatiivinen ajattelu ja uudenlainen lähestymistapa markkinaan voivat olla erinomainen keino erottua ja menestyä liiketoiminnassa. Tämä vauhdittaa valittujen markkinointi- ja myyntiprosessien tehokkuutta huomattavalla tavalla, joka varmistaa tehokkaan uusasiakashankinnan.

 

Millainen asiakashankinta strategia sopii yritykselle, joka varmasti löytää asiakkaita?

 

Potentiaaliset asiakkaasi etsivät tietoa ongelmansa ratkaisusta monikanavaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että voit näkyä useissa eri kanavissa ja luoda erinomaisen ensivaikutelman kanavasta riippumatta. Markkinointiviestinnän tavat voivat olla erilaiset, riippuen käytettävästä kanavasta - mutta tärkeintä on aina säilyttää "punainan lanka" kaikessa sisällöntuotannossa.

Näin asiakkaat löytävät yrityksestäsi lisää tietoa juuri sieltä, missä he muutenkin viettävät aikaansa. Yhtenäisen sisällöntuotannon ansiosta he löytävät lisää tietoa myös muista kanavista, jos he siirtyvät toiseen kanavaan. Näin markkinointi ja myynti säilyvät johdonmukaisina huolimatta siitä, missä yhteydessä tai mistä kanavasta potentiaalinen asiakas löytää yrityksesi.

Yrittäjän kannattaa markkinoinnissa tavoittaa asiakkaita erityisesti sosiaalisen median kanavissa, jossa potentiaaliset asiakkaat viihtyvät. Tavoittelet sitten yksityishenkilöitä vai yrityksiä, samat lainalaisuudet toimivat aina päätöksenteossa, jota palvelun tai tuotteen ostaminen vaatii. Myös B2B-päättäjä on työajalla sama ihminen kuin vapaa-ajallakin, vaikka rooli muuttuukin kellon lyömän mukaan.

Uudet asiakkaat haluavat runsaasti lisää tietoa tuotteistasi ja palveluistasi ennen, kuin he ovat valmiita kuulemaan tarkemmin, miten yrityksesi voi auttaa heitä. Tästä syystä kannattaa luoda tapa tavoittaa asiakkaita, jolla voit tarjota lisäarvoa sekä rakentaa luottamusta potentiaalisia asiakkaita kohtaan.

Ensivaikutelma on erityisen tärkeää suhteiden luomisessa ja parhaiten se onnistuu auttamalla henkilöitä heidän ongelmissaan jo ennen kuin heille esitellään yrityksen omia tuotteita tai palveluita. Tämä on myös erityisen kustannustehokas tapa tavoittaa ensimmäisiä asiakkaita, joka tulee löytyä jokaisen yrittäjän markkinointistrategiasta. 

Vaikka yrittäjän mielessä on myynnin ja markkinoinnin tehostaminen, jotta asiakashankinta tuo yrittäjälle yritykseen kassavirtaa, käytettävä markkinointikanava määrittelee pitkälti sen, miten yrittäjä voi viestiä tuotteistasi ja palveluistasi houkuttelevalla tavalla. Osto tapahtuu vasta, kun asiakas on valmis.

Tästä syystä on erityisen hyödyllistä viestiä tuotteistasi tai palveluistasi tavalla, joka on asiakkaidesi mieleen. Asiakkaillesi on tärkeää, että osaat kuljettaa heidät asteittain kohti ostoa tavalla, joka ei tunnu tyrkyttävältä. Tästä syystä on tärkeää valita sopiva markkinointi- ja myyntiprosessi ja toteuttaa sitä johdonmukaisella tavalla, keskittyen yhden kokonaisuuden rakentamiseen ja käyttämiseen riittävän pitkään.

Parhaat tulokset saavutetaan aina erinomaisella asiakasymmärryksellä ja sitä kertyy parhaiten, kun perustamme kaiken tekemisen vain yhden käytettävissä olevan markkinointi- ja myyntiprosessin toteuttamiseen riittävän pitkään. Tämän avulla yritys saa jatkuvasti tietoa siitä, miten yrityksen tuote tai palvelu koetaan markkinassa. Yrittäjä löytää usein toimivan tavan silloin, kun se on samaan aikaan asiakkaiden mieleen sekä myös yrittäjän omaan mieleen. 

Kun luot itsellesi markkinointi- ja myyntistrategiaa, pohdi palveluitasi muutoksena. Minkä muutoksen pystyt toteuttamaan erityisen hyvin? Jotta voit markkinoida palvelua ja tehostaa yrityksesi myynnin lukuja, on tärkeää lähteä markkinalähtöisesti liikkeelle. Tämä tarkoittaa oman palvelun unohtamista myyntiputken alkupäässä ja keskittyä enemmän vain ongelman ratkaisuun - jonka palvelusi pystyy lopulta toimittamaan.

Usein kaikista käytettävissä olevista keinoista parhaiten toimii se, jossa yrityksen palveluista viestiminen tapahtuu vasta myyntiputken myöhemmässä vaiheessa, kun palvelun tuomasta muutoksesta kiinnostuneita henkilöitä on kertynyt riittävästi. Lisäksi voit pohtia esitettävää tarjousta ja verrata sitä kilpailijoiden tarjouksiin, jotta pystyt rakentamaan houkuttelevan tarjouksen, joka erottuu muista.

Lopulta löydät juuri sinun yrityksesi näköisen tavan toteuttaa markkinointia ja myyntiä tavalla, jossa asiakas saa erinomaisen kokemuksen kanssasi, ostaa hän tai ei. Tärkeintä on aloittaa heti, eikä vasta huomenna.Lue lisääTutustu myös muihin blogikirjoituksiimme aiheesta. Jos olet valmis oppimaan lisää, niin suosittelen tilaamaan ilmaisen koulutuksen.

Ilmainen koulutus: Näin voit saada uusia asiakkaita kuukaudesta toiseen ilman suositteluja, Googlea, jatkuvaa somettamista tai mainostoimistoja... vaikka olisit jo koittanut aiemmin lukuisia erilaisia keinoja ja joutunut pettymään


👉 Tilaa ilmainen koulutus klikkaamalla tästä


Ilmaisen koulutuksen avulla näet konkreettiset vaiheet, joiden avulla voit rakentaa oman automatisoidun myyntiputken, jonka avulla jo yli 150+ yritystä 3 eri maasta lukuisilta eri toimialoilta saavat uusia asiakkaita ennustettavalla tavalla kuukaudesta toiseen.

Saat selkeän ja toimivan strategian, jonka voit kopioida heti käyttöösi ja saavuttaa samanlaisia huikeita tuloksia omassa liiketoiminnassasi.

Seuraava artikkeli Suosittelumyynti vs. aktiivinen asiakashankinta vertailussa: 3 hyötyä ja haittaa

Jätä kommentti

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

* Vaaditut kentät